2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1447/2001 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų