2002/183/EG: Kommissionens beslut av den 28 februari 2002 om ändring av beslut 95/233/EG och 96/482/EG när det gäller import från tredje land av levande fjäderfä med avseende på Bulgarien och om upphävande av beslut 96/483/EG (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 641]