Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2002 r. zmieniająca decyzje 95/233/WE i 96/482/WE w sprawie przywozu żywego drobiu z państw trzecich w odniesieniu do Bułgarii i uchylająca decyzję 96/483/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 641)Tekst mający znaczenie dla EOG