2002 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 95/233/EB ir 96/482/EB dėl gyvų naminių paukščių importavimo iš trečiųjų šalių – Bulgarijos ir panaikinantis Sprendimą 96/483/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 641)tekstas svarbus EEE