2017. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome