2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2584/2001, iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I ir III priedustekstas svarbus EEE