Komission asetus (EY) N:o 1615/2001, annettu 7 päivänä elokuuta 2001, melonien kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista ja asetuksen (EY) N:o 1093/97 muuttamisesta