Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1615/2001 της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2001, για καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα πεπόνια και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1093/97