2003 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 138/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)