Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1144/2000 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2000, περί χορηγήσεως σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια