2002 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 849/2002 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje