2001 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1526/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 388/92, nustatantį konkrečios tvarkos, taikytinos grūdų produktų tiekimui į Prancūzijos užjūrio departamentus (PUD), išsamias įgyvendinimo taisykles ir prognozuojamą tiekimo balansą