Decyzja Komisji z dnia 16 sierpnia 2001 r. ustanawiająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa pochodzących z Ugandy (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 2524)Tekst mający znaczenie dla EOG.