2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles