2011/612/ЕС: Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2009 година