2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1274/2001, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedątekstas svarbus EEE