Tarybos reglamentas (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 1969 m. kovo 25 d. nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos