Komission asetus (ETY) N:o 3063/93, annettu 5 päivänä marraskuuta 1993, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä laatuhunajan tuotantoa koskevan tukijärjestelmän osalta