Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 35/2003 av den 14 mars 2003 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet