2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2322/2003, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1251/1999 dėl reikalavimo atidėti žemę 2004/2005 prekybos metais