2002 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas, dėl klausimyno, skirto rengti valstybių narių ataskaitas apie Direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo įgyvendinimą (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 2234)