Komisijas Regula (EK) Nr. 1010/2009 (2009. gada 22. oktobris) ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (OV L 280, 27.10.2009.) un Komisijas Regula (ES) Nr. 86/2010 (2010. gada 29. janvāris) ar kuru Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 I pielikumu groza attiecībā uz zvejas produktu definīciju un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1010/2009 — attiecībā uz apmaiņu ar informāciju par trešo valstu zvejas kuģu inspekcijām un administratīvajiem pasākumiem, ko piemēro nozvejas sertifikātiem (OV L 26, 30.1.2010.)