2003 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1410/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr.1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą