2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1701/2003, pritaikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, 6 straipsnįtekstas svarbus EEE.