Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 64/2002 av den 31 maj 2002 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet