Odločba Komisije z dne 12. oktobra 1998 o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s svetlobniki (razen naprav na osnovi stekla) (notificirana pod dokumentarno številko K(1998) 2926) (Besedilo velja za EGP) (98/600/ES)