Oikaisu komission asetukseen (EU) 2020/1085, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klooripyrifossin ja klooripyrifossimetyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (Euroopan unionin virallinen lehti L 239, 24. heinäkuuta 2020)