Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista (Euroopan unionin virallinen lehti L 138, 30. huhtikuuta 2004)