2002 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2002/1337, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 76/2002, nustatantį išankstinę Bendrijos priežiūrą tam tikrų trečiųjų šalių kilmės geležies ir plieno gaminių, kuriems taikomos EAPB ir EB sutartys, importui