Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2017