2001 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas nustatantis Bendrijos ekologinio ženklo darbo planą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 4395)Tekstas svarbus EEE.