Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) (Text s významom pre EHP) 2020/C 280/01