Υπόθεση C-452/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Ισπανία) στις 11 Ιουλίου 2018 — XZ κατά Ibercaja Banco, S.A.