Обобщаващ доклад за резултатите от извършения от Сметната палата годишен одит на съвместните предприятия на ЕС в областта на научните изследвания за 2017 година