2002 m. gruodžio 16 d. Komisijos direktyva 2002/97/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių (2,4-D, triasulfurono ir metiltifensulfurono) koncentracijų atitinkamai grūduose, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir kai kuriuose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, ir ant jų priedustekstas svarbus EEE