2002 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2245/2002 įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino