2008/234/EB: 2008 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/467/EB nuostatas dėl paskelbimo, kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 974) (Tekstas svarbus EEE)