Norvegijos transporto ir susisiekimo ministerijos pranešimas apie tiesioginį viešojo paslaugų pirkimo sutarties sudarymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 3 dalį$