Sprawy połączone C-159/10 i C-160/10: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Niemcy) — Gerard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) przeciwko krajowi związkowemu Hesja (Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuł 6 ust. 1 — Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek — Obowiązkowe przejście na emeryturę prokuratorów po ukończeniu przez nich 65. roku życia — Zgodne z przepisami prawa cele uzasadniające nierówne traktowanie ze względu na wiek — Spójność ustawodawstwa)