Forenede sager C-159/10 og C-160/10: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2011 — Gerhard Fuchs (sag C-159/10) og Peter Köhler (sag C-160/10) mod Land Hessen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Tyskland) (Direktiv 2000/78/EF — artikel 6, stk. 1 — forbud mod forskelsbehandling på grund af alder — automatisk pensionering af offentlige anklagere, der er fyldt 65 år — lovlige formål, der begrunder ulige behandling på grund af alder — sammenhæng i den nationale ordning)