Vakcinavimas nuo mėlynojo liežuvio ligos ***I 2011 m. balandžio 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/75/EB nuostatos dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))#P7_TC1-COD(2010)0326 Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. balandžio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/…/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/75/EB nuostatos dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos