2008/744/EB: 2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimas dėl diklorano neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5086) (Tekstas svarbus EEE)