Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που καθορίζει, για την περίοδο εμπορίας 1989/90, το ποσό της εισφοράς συνυπευθυνότητας στον τομέα των σιτηρών