2003 m. rugsėjo 11 d, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1789/2003 iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą