2009 m. sausio 9 d. Tarybos priimta bendroji pozicija (EB) Nr. 10/2009, laikantis Europos bendrijos sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (Tekstas svarbus EEE )