/* */

Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Elektros energijos tausios gamybos iš iškastinio kuro parodomųjų projektų rėmimas {SEK(2008) 47} {SEK(2008) 48}