Εγγραφο εργασiασ των υπηρεσιων τησ Επιτροπησ - Συνοδευτικό έγγραφο της ανακοινωσησ τησ επιτροπησ στο Συμβουλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλιο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εκτενησ - Περιληψη τησ εκτιμησησ επιπτωσεων {COM(2008) 773 τελικό} {SEC(2008) 2851}