Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) ja euroopa Liitu mittekuuluvate riikide vaheline leping viimaste osalemise kohta ühenduse operatiivses teabevahetuses kiirgusavariide puhul (Ecurie)