2003 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2059/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 79/65/EEB sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje