2002 m. vasario 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 263/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2550/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo priemokų sistemos taikymo taisykles